BIP mapa serwisu
szukaj

Biokompostownia

Czy to możliwe, by z odpadów zielonych (liści, trawy, drobnych gałęzi) i odpadów biodegradowalnych (resztek żywności, obierek           z owoców i warzyw, skorupek jaj czy fusów po kawie i herbacie) produkowana była energia elektryczna, cieplna oraz wysokiej jakości kompost?
Jak najbardziej!
Mieszkańcy aglomeracji poznańskiej przekazują swoje odpady do najnowocześniejszej w tej części Europy Instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych. Obiekt zlokalizowany jest na północnych obrzeżach miasta Poznania                           w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych miasta Poznania w Suchym Lesie. Biokompostownia obok Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych stanowi kluczowy element systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Regionie II na terenie województwa wielkopolskiego. Umożliwia efektywne przetwarzanie zbieranych selektywnie odpadów biodegradowalnych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych.
Niebagatelny wpływ na utworzenie obiektu miały wymogi Unii Europejskiej. Konieczność realizacji infrastruktury do przetwarzania odpadów biodegradowalnych wynika z obowiązku selektywnego zbierania tego typu odpadów i potrzeby efektywnego ich zagospodarowania, z wykorzystaniem energii zawartej w odpadach. Takie postępowanie z odpadami stanowi priorytet Unii Europejskiej, uwzględnia bowiem - określoną w dyrektywie 2008/98/WE - hierarchię postępowania  z odpadami. Co więcej, Krajowy Plan Gospodarki Odpadami przewiduje konieczność zbiórki odpadów biodegradowalnych zarówno z gospodarstw domowych, jak i obiektów zbiorowego żywienia. Ponadto zgodnie
z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego konieczne jest zapewnienie przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych.
Instalacja rocznie przerabia około 30 tys. ton odpadów w tym odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków oraz odpady biodegradowalne, czyli odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych. Instalacja składa się z dwóch podstawowych segmentów technologicznych:
a) Instalacji fermentacji suchej odpadów zbieranych selektywnie, z segmentem energetycznego wykorzystania biogazu
b) Instalacji kompostowania intensywnego w systemie zamkniętym odpadów powstałych po procesie fermentacji oraz odpadów zielonych zbieranych selektywnie, z późniejszym dojrzewaniem odpadów w pryzmach na placu pod wiatą. 
Zachodzące w Instalacji procesy technologiczne prowadzone są w zamkniętej hali. Proces fermentacji i kompostowania odbywa się w zamkniętych, szczelnych komorach zlokalizowanych w hali. Ponadto hala technologiczna wyposażona jest w moduł oczyszczania powietrza zasysanego z wnętrza obiektu jako system wentylacji mechanicznej ze skierowaniem powietrza na dwustopniowy proces jego oczyszczania. Po zakończonym procesie kompostowania gotowy produkt podlega dojrzewaniu, magazynowaniu i konfekcjonowaniu pod wiatą.
Selektywnie zbierane przez mieszkańców aglomeracji poznańskiej odpady są przetwarzane w energię elektryczną, cieplną oraz kompost, który może być wykorzystany w naszych ogrodach, terenach zieleni lub przy uprawie roślin doniczkowych jako środek wspomagający ich uprawę.
Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i biodegradowalnych z jednoczesnym pozyskaniem biogazu, przede wszystkim pozwala zmniejszyć emisję metanu i innych gazów cieplarnianych. Unieszkodliwianie biogazu przez spalanie w agregatach prądotwórczych obniża emisję dwutlenku siarki i emisję tlenków azotu, w porównaniu do spalania paliw kopalnych.
Funkcjonowanie Instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych umożliwia prawidłowe zagospodarowanie frakcji odpadów biodegradowalnych zgodne z wymogami formalnymi. Odpowiednie zagospodarowanie bioodpadów powstających na obszarze aglomeracji poznańskiej, w znaczący sposób może przyczynić się do poprawy stanu środowiska w tym regionie i dotrzymania standardów ochrony środowiska.
 
BIOKOMPOSTROWNIA
 
Regulamin świadczenia usług publicznych biokompostowni
 
Regulamin biokompostownia